مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مهندسی فراریز ارتباط

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مهندسی فراریز ارتباط طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ 27/5/99 با حضور 86 نفر از تعداد  123 نفر کل اعضاء راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 20/6/99 در محل سالن اجتماعات شماره 2 باشگاه پیام واقع در خیابان دکتر شریعتی – روبروی پارک اندیشه  ورودی 11برگزار گردید .

 

ابتدا پس از اعلام رسمیت و افتتاح جلسه مجمع عمومی توسط آقای طهمورث تولیت کاشانی دبیر هیات مدیره نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه آقای محمدعلی مقیمی به سمت رئیس، آقای خسرو طهوری به سمت منشی، آقای عباس مهرپویا ناظر اول و آقای طهمورث تولیت کاشانی به عنوان ناظر دوم مجمع عمومی انتخاب شده و بلافاصله اعلام قبولی نمودند. آنگاه تحت نظارت هیئت رئیسه دستور جلسه قرائت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف – گزارش کتبی هیات مدیره توسط آقای سیدمحمد جواد طاهری رئیس هیأت مدیره قرائت و به سمع اعضاء حاضر رسید و پس از آن به سوال یکی از اعضا در مورد فروش سهام به شرکت پاسخ داده شد و مقرر گردید پس از گزارش و اجرای کامل دستور جلسه به پرسشهای اعضا در مورد موضوعات مختلف پاسخ داده شود. در ساعت 25:10 راجع به مطالبات شرکت از مخابرات منطقه خوزستان توسط مدیرامور مالی شرکت توضیحاتی داده شد لیکن بدلیل ابهامات موجود در مورد مطالبات مذکور و در جهت رفع آن قرار شد جلسه ای با حضور عوامل دست اندرکار اجرای پروژه مخابرات خوزستان برگزار گردد.

ب-گزارش صورت های مالی منتهی به اسفند ماه 98 و بودجه پیشنهادی سال 99 توسط مدیر مالی شرکت آقای ابوئی در جلسه مطرح و پس از بحث و شور و ارائه توضیحات لازم به تصویب مجمع عمومی رسید. مقرر شد جهت روشن شدن وضعیت فروش سهام جلسه ای فوق العاده تشکیل شود.

ج-آقای محمدرضا رحمانی بعنوان بازرس گزارش لازم را در جلسه مطرح نمودند. درخواستهای هیات مدیره بجز مورد پنج در خصوص بورس تائید شد.

د-برای انتخاب بازرس جدید شرکت از بین داوطلبان بطور کتبی و مخفی اتخاذ رای گردیدکه پس از شمارش از تعداد 85 رای ماخوذه آقایان محمودی مرادی نژاد و محمدرضا نوبری هر کدام 42رای آوردند که با توافق آقای محمدرضا نوبری، آقای محمود مرادی نژاد به سمت بازرس اصلی و اقای محمدرضا نوبری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .

ر-افزایش سرمایه شرکت از محل ذخیره قانونی طبق تبصره 1 ماده 46 اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت .

 

نوشتن یک دیدگاه