طراحی شبکه

توسعه پایدار مستلزم طراحی با کیفیت

طراحی رادیویی

طراحی فرکانس رادیویی، فرآیند اختصاص فرکانس‌ها، مکان‌ سایت‌ها، و پارامترهای یک سیستم ارتباطی سیار به منظور ارائه پوشش و ظرفیت کافی برای خدمات مورد نیاز می‌باشد. برنامه‌ریزی فرکانس رادیویی، جزء بسیار مهم برای طراحی مؤثر و موفق، بکارگیری و توسعه شبکه‌های موبایل می باشد. طراحی صحیح فرکانس رادیویی و متعاقب آن، بهینه‌سازی شبکه، برای دستیابی به بهترین تجربه کاربران نهایی ضروری است.

خصوصیات اصلی

خدمت طراحی فرکانس رادیویی شرکت مهندسی فراریز ارتباط متشکل از خدمات حرفه‌ای است که می‌تواند برای پاسخگویی به نیازمندی‌های مشتری به صورت بسته درآید. این خدمات می‌تواند از یک خدمت منحصر به فرد یک مرتبه‌ای تا پوشش کامل، از طراحی تا پیاده سازی و بهینه‌سازی، تنوع داشته باشد.

خدمات در دسترس

  • پایش طیف و بازرسی تداخل
  • طراحی نامی برای سایت جدید و جابجایی
  • پشتیبانی از تیم مکان یابی سایت
  • مطالعه فنی سایت (TSS) و گزارش‌دهی
  • ایجاد پایگاه داده
  • طراحی با جزئیات و اعتبار سنجی فرکانس رادیویی
  • درایو تست و تعیین معیارهای شبکه
  • تنظیم اولیه شبکه و پیش از بهینه سازی
  • پشتیبانی از عملیات راه اندازی سایت

طراحی شبکه انتقال

رشد حجم ترافیک سبب افزایش فشار بر کیفیت و هزینه خدمات شده و تأثیر آن بر روی شبکه‌های بک‌هال نیاز به پیاده‌سازی یک راه‌حل انتقال بهینه‌سازی شده را ایجاد می‌نماید، راه‌حلی که بتواند به صورت مقرون به صرفه، عملکرد، قابلیت اطمینان و نیازهای آتی اپراتورها را برآورده سازد.

شرکت مهندسی فراریز ارتباط یک متخصص طراحی بک‌هال است که تجربه و تخصص اش در طراحی، مهندسی، تحویل و راه‌اندازی راه‌حل‌های بهینه‌سازی شده برای نیازهای کاربردی بک‌هال خاص ثابت شده است. شرکت مهندسی فراریز ارتباط راه‌حل‌های سراسری بک‌هال موبایل، امنیت گسترده، و مدیریت سراسری خدمات را ارائه می‌نماید. شرکت مهندسی فراریز ارتباط راه‌حل‌های انتقال را برای تمامی مشتریان مخابراتی و غیر مخابراتی که نیازمند انتقال داده به عنوان یک نیاز بسیار مهم هستند ارائه می‌دهد.

خدمات در دسترس

تحلیل توپولوژی: تعیین بهترین پیکربندی برای شبکه شما (ستاره‌ای، حلقوی، و پشت سری) که الزامات اتصال، قابلیت اطمینان شما را برآورده می‌سازد.

طراحی ظرفیت: حصول اطمینان از توان عملیاتی کافی در هر بخش از شبکه با مقیاس‌پذیری به منظور رشد و تجمیع

امکان‌سنجی LOS: ارزیابی امکان‌سنجی LOS (خط دید) برای هر لینک بر اساس معیارهای (clearance) و امکانات ارتفاع آنتن

انتخاب باند: تعیین گزینه‌های باند فرکانس بر اساس طول مسیر و محاسبات قابلیت اطمینان با در نظر داشتن چندمسیری و احتمال قطعی شبکه.