تیم مدیران

مدیران و تیم اجرایی
آقای بهرام طهماسبی
نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا افشاریان
عضو هیئت مدیره
آقای سید محمود جواد طاهری
رئیس هیئت مدیره
آقای سینا پناهی
مدیر عامل
آقای قاسم قربانی
مدیر منابع انسانی
آقای علی نیری
کارشناس مسئول بهداشت، ایمنی و محیط زیست
آقای رضا ابهری
مدیر منطقه ای
آقای علی عظیمی
مدیر منطقه ای
آقای امیر ابوئی
مدیر مالی
آقای امید تقدیری
مدیر بازرگانی و کارشناس مسئول کنترل پروژه ها